ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1) Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2018/15/5-10-2018 2018-10-09
Απόφαση 1994/3173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1994/3173 1994-06-24
Κύρωση της Διευθέτησης μεταξύ των Μελών της Συνεργασίας ΗΕLΙΟS ΙΙ και του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά με την Διάθεση Απεικονίσεων ΗΕLΙΟS ΙΙ στην Ε.Ε. Νόμος 2011/3967 2011-05-25
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Νόμος 2002/2982 2002-01-25
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). Προεδρικό Διάταγμα 2006/126 2006-07-07
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/95 2002-04-12
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Κύρωση της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ’ ενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2003/3157 2003-06-26
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ [...] Νόμος 2015/4339 2015-10-29
Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/50/22-12-2015 2015-12-22
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2010/31 2010-05-14
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/40 2009-04-01
Διατήρηση της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/346 1997-11-28
Τρόπος και διαδικασία επιχορήγησης χρηματοδότησης και δανειοδότησης της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Προεδρικό Διάταγμα 1993/150 1993-04-21
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). Προεδρικό Διάταγμα 2016/38 2016-04-08
Τροποποίηση του Π.Δ. 11/1992 «περί αρμοδιοτήτων και διαρθρώσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/98 1994-05-13
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2007/Φ3460/13/ΑΣ386 2007-03-28
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006, για την ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για την διεθνή [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/158 2008-10-27
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας. Νόμος 2009/3805 2009-09-04
Απόφαση 1998/2/29.10.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/2/29.10.1998 1998-10-29
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2641 1998-09-15
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Ελληνο-Λεττονικής Επιτροπής Διεθνών οδικών μεταφορών». Ρήγα, 9. 10.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ959/Μ.5342 2002-04-18
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Νόμος 2002/3013 2002-05-01
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2012/4070 2012-04-10
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/368 1997-11-28
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1997/239 1997-09-03
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/421 1995-11-22
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772(2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2007/Φ3460/33/ΑΣ1345 2007-10-05
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637(2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράκ. Απόφαση 2005/Φ.3210Α/45/ΑΣ1498 2005-12-13
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). Προεδρικό Διάταγμα 2015/55 2015-07-30
Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Τοπικής Δημόσ [...] Νόμος 2008/3678 2008-07-11
Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2007/15 2007-01-22
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/Ε.Κ., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 Περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον π [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/80 2004-03-02
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/117 1996-05-24
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Ουζμπεκιστάν. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ216/Μ.4959 1999-07-09
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. Νόμος 1997/2548 1997-12-19
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/452 1995-12-29
Εφαρμογή της απόφασης 1863 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ3460/138/ΑΣ841 2009-06-23
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/338 2003-12-18
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/379 1997-12-12
Εφαρμογή της απόφασης 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/1/30.01.2009 2009-01-30
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/149 1997-06-23
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/393 1995-10-27
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/396 1998-12-08
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/350 1998-10-12
Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/334 1998-10-01
Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Μerluccius merluccius). Προεδρικό Διάταγμα 2018/24 2018-03-21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/133 2013-09-25
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας Προεδρικό Διάταγμα 2002/281 2002-10-16
Συμφωνία 2001/1/22.01.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 2001/1/22.01.2001 2001-01-22
Ανακοίνωση για τη σύναψη μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Πρωτοκόλλου συνεργασίας. (Βελιγράδι, 17.10.1996). Απόφαση 1996/0544/3/ΑΣ791/Μ.4631 1996-11-29
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2009/51 2009-05-05
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2009/46 2009-04-15
Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102). Μετονομασία της Επιτροπής σε «Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/30/31-8-2012 2012-09-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας. Αθήνα 11.1992. Απόφαση 1993/Φ.0544/4/ΑΣ777/Μ.4196/7/ 1993-03-05
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. Προεδρικό Διάταγμα 1993/354 1993-09-13
Εφαρμογή αποφάσεως 943 (1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1995/107 1995-04-12
Έγκριση Μνημονίου διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας. (Νέο Δελχί, 16.5.1995.) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ418/Μ.4471 1995-08-09
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1725 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2007/Φ.3460/1/ΑΣ1 2007-01-10
Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177). Προεδρικό Διάταγμα 2017/53 2017-06-14
Τροποποίηση του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/187 2006-09-12
Κύρωση της Συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ και GΡS και των συναφών εφαρμογών Νόμος 2006/3465 2006-06-21
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Προεδρικό Διάταγμα 1998/250 1998-08-06
Μνημόνιο Συνεννοήσεως Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002. Απόφαση 2002/Φ.0544/1/ΑΣ305/Μ.5379 2002-04-30
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/287 2002-10-23
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). Προεδρικό Διάταγμα 2001/309 2001-09-21
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». Προεδρικό Διάταγμα 1997/163 1997-07-07
Εφαρμογή της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/126 2017-10-17
Δημοσίευση της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2015/Φ.1118/ΑΣ37805 2015-09-15
Απόφαση 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά προσώπων που επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Υεμένη. Απόφαση 2014/Φ.1118/ΑΣ18856 2014-05-07
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2344 1995-10-11
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Νόμος 2005/3429 2005-12-27
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011). Προεδρικό Διάταγμα 2013/122 2013-08-12
Ίδρυση ΕρευνητικούΠανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/39 1996-02-22
Απόφαση 2418 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ σχετικά με Νότιο Σουδάν. Απόφαση 2018/Φ.3401/ΑΣ38356 2018-07-09
Απόφαση 2002 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με Σομαλία. Απόφαση 2011/Φ.3460/ΑΣ46083 2011-10-25
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με απόφαση 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., περί Λιβύης. Απόφαση 2012/1/03.05.2012 2012-05-03
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1801 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2008/1/07.08.2008 2008-08-07
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). Προεδρικό Διάταγμα 2007/81 2007-05-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/380 1998-11-16
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2002-2004 (Αθήνα, 2.8.2002) Απόφαση 2002/Μ5377/3/ 2002-08-08
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Προεδρικό Διάταγμα 2014/138 2014-10-15
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». Προεδρικό Διάταγμα 2007/97 2007-06-06
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2017/81 2017-08-04
Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά την πρώτη φάση της εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/8 1998-01-26
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. Νόμος 2003/3133 2003-04-11
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Ναυτικού. Νόμος 2003/3151 2003-06-13
Πρόβλεψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19.03.2001 "Περί Εγκρίσεως των Κανονισμών Ασφαλείας του Συμβουλίου" (2001/264/ΕΚ) Προεδρικό Διάταγμα 2003/325 2003-12-01
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/26.08.2015 2015-08-26
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 2011/79 2011-09-08
Δημοσίευση 731 (1992) Αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης. Απόφαση 1992/Φ6120/ΑΣ275/6/ 1992-05-08
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/37 2014-03-17
Εφαρμογή της αποφάσεως 1432 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Αγκόλας. Απόφαση 2002/Φ.3464/12/ΑΣ1282/3/ 2002-12-20
Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά τη δεύτερη φάση της εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/309 1996-08-29
Δημοσίευση της αποφάσεως 1021 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1996/1/18.01.1996 1996-01-18
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. Προεδρικό Διάταγμα 1997/353 1997-11-28
Αποχώρηση από την υπηρεσία δικαστικώνλειτουργών. Νόμος 2008/3630 2008-01-23
Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/15.01.1997 1997-01-15
Διατήρηση εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/370 1997-11-28
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέας κατηγορίας διαμνημονεύσεως με τίτλο Αστέρας Αξίας και Τιμής. Προεδρικό Διάταγμα 1993/144 1993-04-21
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/129 2012-11-27
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Εφαρμογή της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ακτής του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2007/Φ.3402/27/ΑΣ1589 2007-11-21
Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Προεδρικό Διάταγμα 2007/38 2007-02-22
Τροποποίηση - συμπλήρωση του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κοχ και άνω» (Α΄ 158), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2017/139 2017-11-17
Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικών εξόδων στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπολογισμός του ύψους του καταβαλλόμενου ποσού και σχετικά θέματα. Προεδρικό Διάταγμα 2017/87 2017-08-21
Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ191/Μ.4806 1999-07-09
Εφαρμογή των αποφάσεων 2271 (2016), 2280 (2016) και 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/124 2017-10-17
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 14 Οκτωβρίου 2005). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5805/ΑΣ.89 2006-06-08
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοί­κηση [...] Νόμος 2006/3502 2006-11-14
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη Νόμος 1999/2691 1999-03-12
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Πράξη Διοικητή αριθ. 2438/6.8.98 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1998/1/21.08.1998 1998-08-21
«Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Προεδρικό Διάταγμα 1997/30 1997-03-12
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489 1995-12-29
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1723 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. Απόφαση 2006/Φ3210Α/47/ΑΣ1859 2006-12-29
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περί Ιράκ. Απόφαση 2008/Φ.3210Α/3/ΑΣ153 2008-02-14
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2009/3795 2009-09-04
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/73 2006-04-10
Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ Απόφαση 1998/Φ.0544/ΑΣ811/Μ.4244. 1998-01-26
Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών του. Προεδρικό Διάταγμα 1998/13 1998-02-09
Εφαρμογή της απόφασης 1546 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. Απόφαση 2004/Φ3210Α/13/ΑΣ995 2004-08-23
Απόφαση 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Άλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ31637 2018-06-20
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4148 2013-04-26
Απόφαση 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2011/Φ.3402/ΑΣ23240 2011-05-31
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3046 2002-08-27
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3085 2002-12-16
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας (Αθήνα, 18.4.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ674/Μ.4470/3/ 1996-07-30
Αναδιάρθρωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Προεδρικό Διάταγμα 1996/372 1996-09-20
Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/43 1996-02-28
Εφαρμογή της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2010/.Φ3400.15/1/ΑΣ15 2010-01-19
Απόφαση 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ24068 2016-05-31
Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχ [...] Νόμος 2009/3761 2009-05-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα – Ιταλία. Νόμος 2008/3637 2008-02-07
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. Προεδρικό Διάταγμα 1997/197 1997-07-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών Νόμος 2007/3563 2007-05-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2007/180 2007-09-11
Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφα λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2017/Φ.3440/ΑΣ41782 2017-08-29
Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. Νόμος 2002/3001 2002-04-08
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/260 1998-08-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). Προεδρικό Διάταγμα 1998/142 1998-05-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. Προεδρικό Διάταγμα 2018/48 2018-05-22
Περί εφαρμογής της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/61 2013-05-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Νόμος 2003/3150 2003-06-13
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Νόμος 2003/3120 2003-03-04
Εφαρμογή της 1446(2002) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ περί Σιέρρα Λεόνε. Απόφαση 2003/Φ.1415/6/ΑΣ335 2003-04-24
Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/28.06.2015 2015-06-28
Απόφαση 2204(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2015/Φ.1118/ΑΣ29905 2015-07-23
Κύρωση του Δεύτερου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Νόμος 2002/3058 2002-10-11
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γραμματείας Συντονισμού βοηθείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη 14.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ549/Μ.5270 2002-04-08
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/314 2002-11-15
Περί Εφαρμογής της αποφάσεως 1385 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σιέρα Λεόνε. Απόφαση 2002/Φ.1415/11/ΑΣ450 2002-05-20
Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/188 2002-08-01
Εφαρμογή της απόφασης 1842 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Ακτής Ελεφαντοστού. Προεδρικό Διάταγμα 2010/53 2010-06-21
Κύρωση του Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Νόμος 2001/2902 2001-04-12
΄Ιδρυση διατμηματικού εργαστηρίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/88 2001-04-20
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/28 2001-02-12
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4395 2016-06-08
Εφαρμογή της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ.3460/17/ΑΣ78 2009-02-03
Πράξη Διοικητή αριθ. 2250/21.9.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1993/1/28.09.1993 1993-09-28
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/267 1993-07-09
Περί εφαρμογής της απόφασης 1782 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2009/56 2009-05-27
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/128 1995-04-26
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Λευκωσία, 26.10.2006). Απόφαση 2007/Φ.0544/ΑΣ1033/Μ.5966 2007-02-20
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Σύσταση και λειτουργία του «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Κανονισμός 2013/248/2013 2013-12-30
Εφαρμογή της απόφασης 1945 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με το Σουδάν. Απόφαση 2011/Φ.3401/ΑΣ8808 2011-03-11
Αριθμ. Φ.3402/ΑΣ 8812 Εφαρμογή της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού. Απόφαση 2011/1/10.03.2011 2011-03-10
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. Νόμος 2010/3827 2010-02-25
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/52 1996-03-08
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/21 2009-03-10
Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1997/159 1997-06-25
Εφαρμογή της απόφασης 1893 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ακτής του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2009/Φ3402/32/ΑΣ1796 2009-12-28
Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας Απόφαση 2012/Φ.3460/ΑΣ18005 2012-05-02
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1842 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ακτής του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2008/Φ.3402/31/ΑΣ1601 2008-12-02
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη). Νόμος 2005/3378 2005-08-19
Απόφαση 2093 (2013) του συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2013/1/30.04.2013 2013-04-30
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3084 2002-12-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2004/3228 2004-02-09
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3015 2002-05-02
Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. Προεδρικό Διάταγμα 1998/414 1998-12-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος. Νόμος 2010/3823 2010-02-16
Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4416 2016-09-06
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2008/3724 2008-12-15
Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Νόμος 2007/3586 2007-07-10
Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/113 1998-05-11
Απόφαση 2385 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ16012 2018-03-23
Απόφαση 2095(2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Λιβύη. Απόφαση 2013/Φ3440/ΑΣ20757 2013-05-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί τακτικών αεροπορικών δρομολογίων. Νόμος 2002/3083 2002-12-16
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/357 1992-11-24
Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1996/40 1996-02-22
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/380 1996-11-04
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. Προεδρικό Διάταγμα 1999/312 1999-12-24
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 1998-2000 (Αθήνα, 2.4.1998) Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ317/Μ.4818 1998-07-09
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/153 2004-06-17
Απόφαση 2402(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2018/Φ.1118/ΑΣ34040/2/ 2018-06-22
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2018/13 2018-02-20
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4563 2018-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτιν [...] Νόμος 2018/4545 2018-06-08
Τροποποίηση της αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 απόφασης της Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων» (ΦΕΚ 192 Α΄/12.09.2006), όπως ισχύει. Απόφαση 2013/725/522 2013-01-29
Απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2013/Φ.3400.1/ΑΣ61820 2013-12-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους. Νόμος 2003/3173 2003-08-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών. Νόμος 2003/3122 2003-03-04
Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/195 2003-06-20
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕURΟLΑΒ) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/14 2003-01-23
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Νόμος 2011/3972 2011-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Νόμος 2011/3971 2011-05-26
Ίδρυση Εργαστηρίων α) Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης και β) Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/304 2002-11-11
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3047 2002-08-27
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νόμος 2002/3077 2002-12-10
Περιγραφή των παραστάσεων και διαχείριση των κερμάτων ευρώ. Προεδρικό Διάταγμα 2002/12 2002-01-22
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/234 2002-09-13
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης" στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/141 2002-05-24
Απόφαση 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2014/Φ.3460/ΑΣ14862 2014-04-10
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας» (Αθήνα, 22.4.1992). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ490/Μ.4137/4/ 1992-11-24
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/14 1996-01-18
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 2016-06-03
Εφαρμογή της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/72 2016-07-18
Αριθμ. Φ.1118/ΑΣ 41272/13-9-2016 Δημοσίευση της απόφασης 2266(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με την παράταση των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2016/1/27.09.2016 2016-09-27
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3764 2009-07-01
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. Προεδρικό Διάταγμα 1997/158 1997-06-25
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Νόμος 2008/3705 2008-10-08
Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/171 1994-07-06
Περί εφαρμογής της απόφασης 1844 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2012/28 2012-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Νόμος 2008/3665 2008-06-02
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1816 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2008/Φ.3460/26/ΑΣ1045 2008-08-07
Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ». Προεδρικό Διάταγμα 1997/155 1997-06-25
Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) Προεδρικό Διάταγμα 1993/226 1993-06-14
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Νόμος 2007/3596 2007-07-19
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2007/25 2007-01-29
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 (Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ510/Μ.5719 2005-12-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2005/3375 2005-08-02
Έγκριση των Συμφωνηθέντων Πρακτικών της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Ινδικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού (Νέο Δελχί, 16 Απριλίου 2007). Απόφαση 2007/0544/Μ.6017/ΑΣ.384 2007-10-29
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Νόμος 2005/3306 2005-01-27
Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1999/228 1999-09-21
Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου. Νόμος 1999/2678 1999-02-05
Απόφαση 2342(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2017/Φ.1118/ΑΣ22861 2017-05-19
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/82 2017-08-10
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/1 2006-01-04
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») Προεδρικό Διάταγμα 2006/23 2006-02-07
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1695 (2006) απόφασης τουΣυμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Β. Κορέας. Απόφαση 2006/Φ.4980/8/ΑΣ1215 2006-09-11
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2014/103 2014-08-28
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2609 1998-05-11
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Προσαρμογή του Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης» στις διατάξεις του Νόμου 2083/1992 και τροποποίηση ορισμένων διατάξεών του. Προεδρικό Διάταγμα 1998/322 1998-09-24
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 210/93 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄ ) «Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού». Προεδρικό Διάταγμα 1998/80 1998-04-08
Απόφαση 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2013/Φ.3460/ΑΣ48157 2013-10-17
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Νόμος 2015/4340 2015-11-01
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ. Νόμος 2011/3999 2011-08-09
Εφαρμογή της απόφασης 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ερυθραίας. Απόφαση 2010/Φ3462/5/ΑΣ329 2010-03-18
Έγκριση του Προγράμματος ανταλλαγών στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Επιστημών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρ [...] Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ30/Μ.5315 2002-05-01
Εφαρμογή της απόφασης 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφάλειας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2010/Φ3460/189/ΑΣ888 2010-07-05
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ/των 320/1908 (ΦΕΚ 149 Α"), 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α"), 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α"), 92/1991 (ΦΕΚ 43 Α"), περί οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. . Προεδρικό Διάταγμα 1992/57 1992-02-21
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2936 2001-07-25
Προσαρμογή του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/92. Προεδρικό Διάταγμα 1996/217 1996-07-24
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ532/Μ.5150 2001-04-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Νόμος 2001/2951 2001-10-22
Απόφαση περί απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ7694 2016-02-25
Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ59538 2016-12-30
Εφαρμογή της απόφασης 1872 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ.3460/151/ΑΣ886 2009-06-30
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/322 1994-10-11
Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό. Νόμος 2008/3694 2008-08-25
Απόφαση περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1807 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊ­κής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2008/Φ3400.15/24/ΑΣ639 2008-05-20
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Νόμος 2009/3740 2009-02-06
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/170 2009-10-02
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1997/32 1997-03-14
΄Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3711 2008-11-05
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2008/Φ.3220/25/ΑΣ505 2008-04-18
Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/29 1993-02-09
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/20 1997-02-18
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/432 1995-11-24
Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Προεδρικό Διάταγμα 1995/384 1995-10-19
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Νόμος 2005/3398 2005-10-06
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» Προεδρικό Διάταγμα 2007/155 2007-08-23
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 1999/273 1999-11-03
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1701 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβάνου. Απόφαση 2006/2/21.09.2006 2006-09-21
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2572 1998-01-13
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3821 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2010/3820 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου. Νόμος 2005/3406 2005-10-25